พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์สีเลือดนก นั่งทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม็คอินทอท พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ...ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี (Strategies to improve the quality of life and promote lifelong learning for persons with disabilities, the elderly, and the disadvantaged in the Convergence Era)

กรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี [PDF] กรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของ คนพิการ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี [PDF] กรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี [PDF] กรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของ ผู้สูงอายุ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี [PDF] กรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี [PDF] กรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของ ผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี [PDF]
- Press Release การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น (Forum) โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ...วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ. ห้อง ทีเค คอนเวนชั่น ชั้น ๕ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ปากซอยแจ้งวัฒนะ ๑๕ กรุงเทพมหานคร ... คลิกที่นี่ >> [PDF] | [WORD] | [ดาวน์โหลดภาพ]
- ขอขอบคุณ คุณเชาวลิต ย่อมดอน นักพากย์ พิธีกรรายการวิทยุกีฬา และรายการโทรทัศน์ทางช่อง SMMTV ...ได้จัดทำวีดีโอคลิปการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น (Forum) ครั้งที่ 2 โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ...วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และงาน ปตอ 1 จัดฟุตบอล … คลิกที่นี่เพื่อรับชม >> [VDO]
- กำหนดการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น (Forum) ครั้งที่ ๒ โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ...วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ. ห้อง ทีเค คอนเวนชั่น ชั้น ๕ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ปากซอยแจ้งวัฒนะ ๑๕ กรุงเทพมหานคร ... คลิกที่นี่ >> [PDF] | [WORD]
- PRESS RELEASE เรื่อง ขอเชิญสื่อมวลชนทำข่าวการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น (Forum) ครั้งที่ ๒ โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ...วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ. ห้อง ทีเค คอนเวนชั่น ชั้น ๕ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ปากซอยแจ้งวัฒนะ ๑๕ กรุงเทพมหานคร ... คลิกที่นี่ >> [PDF] | [WORD]
- สัมภาษณ์พิเศษ คุณมานิตย์ อินทร์พิมพ์ (คุณซาบะ) นักเคลื่อนไหวเพื่อคนพิการ ผู้บุกเบิก Accessibility is Freedom, ที่ปรึกษาอิสระด้านไอที, ประธานคณะติดตามระบบรางภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ www.facebook.com/AccessibilityIsFreedom ... >> [PDF] | [WORD]
- ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบแบบติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี คลิกที่นี่ >> แบบประเมินผลฯ [ออนไลน์] | [WORD] | [PDF] ... ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทาง ปัจจัยเอื้ออำนวย และนวัตกรรมในการเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จาก “สื่อใหม่” ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เวทีกรุงเทพมหานคร ...วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ...[WORD] | [PDF]
- การศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทาง ปัจจัยเอื้ออำนวย และนวัตกรรมในการเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จาก “สื่อใหม่” ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เวทีภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ...ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ...[WORD] | [PDF]
- การศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทาง ปัจจัยเอื้ออำนวย และนวัตกรรมในการเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จาก “สื่อใหม่” ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เวทีภาคใต้ ณ จังหวัดเพชรบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่ ...ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ...[WORD] | [PDF]
- การศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทาง ปัจจัยเอื้ออำนวย และนวัตกรรมในการเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จาก “สื่อใหม่” ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา...ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน พ.ศ. 2558 ...[WORD] | [PDF]
- การศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทาง ปัจจัยเอื้ออำนวย และนวัตกรรมในการเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จาก “สื่อใหม่” ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี...เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558 ...[WORD] | [PDF]
- การศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทาง ปัจจัยเอื้ออำนวย และนวัตกรรมในการเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จาก “สื่อใหม่” ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ...ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน พ.ศ. 2558 ...[WORD] | [PDF]
- การศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทาง ปัจจัยเอื้ออำนวย และนวัตกรรมในการเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จาก “สื่อใหม่” ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เวทีภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี ...ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2558 ...[WORD] | [PDF]
- การศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทาง ปัจจัยเอื้ออำนวย และนวัตกรรมในการเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จาก “สื่อใหม่” ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เวทีภาคเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดสุโขทัย ...ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ...[WORD] | [PDF]
- ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อวางยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี โดยสามารถส่งแบบสอบถามที่ตอบแล้ว กลับมายังโครงการวิจัยฯ ทางอีเมล convergence.btfp.fund@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำนักงานโครงการวิจัยฯ ด้านล่างของเว็บไซต์นี้ ... ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
- แบบสอบถาม สำหรับคนพิการ [WORD] | [PDF]
- แบบสอบถาม สำหรับผู้สูงอายุ [WORD] | [PDF]
- แบบสอบถาม สำหรับผู้ด้อยโอกาส [WORD] | [PDF]


- ใบสมัครเป็นอาสาสมัครสื่อสารความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี สู่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส (งานจิตอาสา) [WORD] | [PDF]


- การประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจง (Focus Group) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมสังเคราะห์กรอบแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรม ที.เค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- กำหนดการ Focus Group [WORD] | [PDF]
- เอกสารหมายเลข ๑ กรอบแนวคิดการประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจง (Focus Group) [WORD] | [PDF]
- เอกสารหมายเลข ๒ Project Development Analysis, Fundamental to Success [Presentation] | [PDF]
- เอกสารหมายเลข ๓ ตารางข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการและผู้สูงอายุ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี [WORD] | [PDF]
- Press Release ประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจง (Focus Group) “สังเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี” [WORD] | [PDF]


- การสานเสวนา (Dialogue) การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี (กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในระดับนโยบาย) โดย สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ ๒ (ชั้น ๒) โรงแรม ที.เค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ... นำการสานเสวนาโดย ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานผู้บริหาร (CEO) สถาบันศรีศักดิ์ จามรมาน การศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต (Srisakdi Charmonman Institute of eLearning) อธิการบดีกิตติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชีย บิดาอินเทอร์เน็ตไทย
- บทความ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงวัย ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี (โดย ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน, พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช และ ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ ) [WORD] | [PDF]


- การสานเสวนา (Dialogue) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี โดย สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องแวนด้า ๒ (ชั้น ๑) โรงแรม ที.เค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


- การสานเสวนา (Dialogue) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี โดย สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น ๓ เลขที่ ๙๙ /๓๑ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- เอกสารประกอบการสานเสวนา (Dialogue) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี (รายละเอียดโครงการฯ) [WORD] | [PDF]
- เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็นในการสานเสวนา (Dialogue) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี [WORD] | [PDF]
- เอกสารนำเสนอ (Presentation) ในการสานเสวนา (Dialogue) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี [เอกสารนำเสนอ] | [PDF]


- การสานเสวนา (Dialogue) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี โดย สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น ๓ เลขที่ ๙๙ /๓๑ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- เอกสารประกอบการสานเสวนา (Dialogue) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี (รายละเอียดโครงการฯ) [WORD] | [PDF]
- เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็นในการสานเสวนา (Dialogue) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี [WORD] | [PDF]
- เอกสารนำเสนอ (Presentation) ในการสานเสวนา (Dialogue) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี [เอกสารนำเสนอ] | [PDF]
- การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “ทุกภาคส่วนของสังคมสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีอย่างไร?” โดย สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องทองกวาว (ชั้น ๑) โรงแรม ที.เค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
-

แบบแสดงความคิดเห็น Online ประกอบการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี

-

ใบสมัคร Online เป็นอาสาสมัครสื่อสารความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี สู่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส (งานจิตอาสา)

- เอกสารประกอบการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “ทุกภาคส่วนของสังคมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีอย่างไร ?” [Readable PDF File]
- Press Release การสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “ทุกภาคส่วนของสังคมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีอย่างไร ?” [ดาวน์โหลด Word File][ดาวน์โหลด ODF File]
- Press Release ขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมงาน “มอบรางวัลอัศนี พลจันทร ประจำปี 2557” วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


- Facebook โครงการฯ | FB เพจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | FB เพจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | FB เพจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส | Google+ โครงการฯ |
-เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ : กสทช. | Facebook กสทช. | VDO แนะนำ กสทช. และผลงาน | ชมรม ICT for All | Facebook ชมรม ICT for All |


เอกสารความรู้
- “สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา” ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา [PDF] ... [Press Relaease]
- Opportunities and Equity beyond Frontiers: Development Work of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
- สื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาการศึกษาครูในโรงเรียน ตามพระราชดำริ
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานโครงการตามพระราชดำริได้ต่อไป
- สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- เข้าใจสื่อใหม่ Understanding New Media .. โดย Eugenia Siapera
- Living and Learning with New Media: Summary of Findings from the Digital Youth Project (การใช้ชีวิตและการเรียนรู้กับสื่อใหม่:บทสรุปของผลการวิจัยจากโครงการดิจิทัลเยาวชน)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กับสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
- คู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ โดย ครรชิต พุทธโกษา ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- คลังความรู้ เอกสารดาวน์โหลดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) : ด้านไอซีที การรู้เท่าทันสื่อใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี
- ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 (Thailand Internet User Profile 2015)
- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557
- รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557
- กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)
- 10 สัญญาณ การใช้โซเชียลมีเดียผิดวิธี
- กระบวนการสร้างนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จ ากัด (มหาชน) โดย วรัญญา ศรีเสวก และ ดร.สัญญพงษ์ลิ่มประเสริฐ
- นี่คือ 5 เหตุผล ทำไมผู้ใหญ่เล่นโซเชียล แล้วอันตรายกว่าวัยรุ่น
- แนวทางการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี [WORD]...[PDF]
- การใช้งานและดูแลรักษาแบตเตอรี่ Lithium อย่างถูกต้อง
- Think Global, Act Local: Fortify Your Data Center Strategy ... (David Meredith, CenturyLink)
- How The Internet Of Things Will Rule Your Workday In 2020 [Infographic] ... (Joe Lazauskas, CenturyLink)
- Why It's Time to Consider Hybrid IT [Infographic] ... (Ian Dix , CenturyLink)
- รัฐบาลคาดอีก 6 ปี ไทยจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์โดยผลสำรวจล่าสุดมีผู้สูงอายุ 10 ล้านกว่าคน มากที่สุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน กรุงเทพมหานครมีน้อยที่สุด
- การเริ่มต้นใช้งาน OneDrive บทช่วยสอนเกี่ยวกับ Windows
- สาระไอซีทีเพื่อชีวาภิวัฒน์ โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเพิ่มประสิทธิผลส่วนบุคคล โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
- สื่อสังคม (Social Media) คืออะไร
- LIScareer.com Career Strategies for Librarians
- Computer Science Career Guide
- The information professional’s association for the information age
- The Information Sciences Institute (ISI), University of Southern California
- 20 Cool Things Google Search Can Do
- รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและประเมินความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดําเนินงานของสํานักงานอัยการสูงสุด [PDF]
- รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด [PDF]
- รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด [PDF]
- รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริต ในองค์กรเอกชนกึ่งสาธารณะ (Patterns and Risks of Corruption: a Study of Quasi - Governmental Organizations [PDF]...[สรุปผลการวิจัย] | [รายงานฉบับสมบูรณ์]
- การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมูลค่าและประโยชน์ของงานและผลงาน จากการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ [PDF]...[สรุปผลการวิจัย] | [รายงานฉบับสมบูรณ์]สำนักงานโครงการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้
ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี

(Strategies to improve the quality of life and promote lifelong learning
for persons with disabilities, the elderly, and the disadvantaged in the Convergence Era)
เลขที่ ๒๓/๑๙-๒๐ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๔๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทร. ๐๘ ๑๙๓๓ ๐๓๘๘ , ๐๘ ๑๘๓๓ ๗๗๓๐ โทรสาร ๐๒ ๙๘๐ ๙๑๘๓
Email: convergence.btfp.fund@gmail.com (สำหรับส่งความเห็นเพิ่มเติม)
สามารถติดตามข่าวสารของโครงการฯ ได้ที่ Facebook.com/Convergence.BTFP.Fund
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม (ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2557) hit counter joomla